Algemene voorwaarden
Hangelbroek Creatie & Coaching
voor deelname aan Workshops & Cursussen

Inschrijving & betaling

 • Inschrijving voor de cursus of workshop geschiedt door het sturen van het inschrijfformulier of door het sturen van een email o.v.v. naam & voornaam, adres en leeftijd. Ook de naam van de cursus en de startdatum dienen te worden vermeld. Na ontvangst van deze inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging per email van de docent.
 • De cursusgelden zijn verschuldigd bij vooruitbetaling en kunnen worden voldaan door overschrijving op NL92 INGB0007368812, t.n.v Hangelbroek C&C, Rotterdam, o.v.v. “de naam van de betreffende cursus” of via de op de website geboden betaalmogelijkheid.
 • Bij ontvangst van de inschrijving èn de betaling is de inschrijving definitief.

Annulering & restitutie

 • Bij annulering van de cursus door de cursist vòòr aanvang van de cursus vindt restitutie van het cursusgeld plaats voor 100% indien de annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt.
 • Bij annulering van de cursus door de cursist vòòr aanvang van de cursus vindt restitutie van het cursusgeld plaats voor 50% indien de annulering minder dan 14 dagen en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt,
 • Restitutie van cursusgeld bij voortijdige beëindiging van de cursus is niet mogelijk, evenmin als bij afwezigheid van één of meer lessen.
 • Als de docent een les of workshop moet afzeggen, vindt restitutie plaats.

Auteursrecht

 • Hand-outs en andere producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren en/ of verspreiden van deze producten (lesmateriaal, audio-materiaal, illustraties, intellectuele producten, bladmuziek) zonder voorafgaande toestemming van de docent is strafbaar.
 • Alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik van de cursist zal dit achteraf apart worden gefactureerd als verkoop van trainingsmateriaal.

Aansprakelijkheid

 • De coach is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de training.
 • Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de coach, is de coach op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de training.
 • De coach is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de training door de coach.
 • Deelnemer vrijwaart de coach voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.
 • De aansprakelijkheid van de coach is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de coach in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.