Privacyverklaring Hangelbroek Creatie & Coaching

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Hangelbroek Creatie & Coaching van haar relaties verwerkt, voor welke doeleinden we dit doen en hoe we deze gegevens beschermen.
Kort samengevat: wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Hangelbroek Creatie & Coaching

Hangelbroek Creatie & Coaching is een handelsnaam van Roland Hangelbroek
Onder deze handelsnaam worden de volgende diensten aangeboden:

 • Lessen, workshops, trainingen en meerdaagse opleidingen
 • Individuele coaching
 • Abonnementen op nieuwsbrieven en minicursussen

Roland Hangelbroek beheert de volgende website:
www.rolandhangelbroek.nl
en zijn eigen gegevens zijn:
Borgesiusstraat 43b
3038 TC Rotterdam
06-38259677
info@rolandhangelbroek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hangelbroek Creatie & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rolandhangelbroek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hangelbroek Creatie & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jouw inschrijving voor lessen, individuele coaching, workshops en cursussen
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Hangelbroek Creatie & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hangelbroek Creatie & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij schonen de server elke maand op zodat er zo min mogelijk persoonsgegevens in de cloud staan. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Gegevens van klanten met wie wij een relatie hebben opgebouwd, worden terughoudend opgeschoond omdat wij de historie met onze klanten koesteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hangelbroek Creatie & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hangelbroek Creatie & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IP-adres en locatiegegevens gebruiken we om te analyseren waar de bezoekers van onze website vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant vinden. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hangelbroek Creatie & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rolandhangelbroek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Hangelbroek Creatie & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hangelbroek Creatie & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rolandhangelbroek.nl.